ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Door inschrijving bij 0187 Barbell Gym verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staan beschreven.

Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID
0187 Barbell Gym en/of haar leiding en trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

0187 Barbell Gym en/of haar leiding en Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of 
letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

De deelnemer zal 0187 Barbell Gym en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.

Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één incasso maand. Dit geldt voor alle abonnementsvormen; Opzeggingen dienen schriftelijk , per whatsapp of per e-mail te worden ingediend.
Elke abonnementsvorm duurt ten minste 3 maanden.

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Verhogen is altijd mogelijk. Dit dient per e-mail of whatsapp te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe maand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. 
Verlagen is alleen mogelijk bij een maandabonnement en niet bij het jaarabonnement.
De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één maand en voor maximaal drie maanden. Indien een lid langer dan drie maanden het abonnement wilt opschorten dient dit te worden stopgezet, rekening houdend met het opzegtermijn van één maand. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de voorgaande maand. 

0187 Barbell Gym biedt een testweek aan voor elke nieuwe potentiële klant. De testweek is voor een periode van 5 openingsdagen waarin maximaal 3 lessen gevolgd kunnen worden.


 ARTIKEL 4 – HUISREGELS
De deelnemer dient zich te houden aan de door 0187 Barbell Gym gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is 0187 Barbell Gym gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

ARTIKEL 5 – LESSEN
0187 Barbell Gym behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
Op officiële of erkende feestdagen of vakantieperiode mag 0187 Barbell Gym de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

0187 Barbell Gym behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van 0187 Barbell Gym te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door 0187 Barbell Gym te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Bij langdurige afwezigheid van een trainer van 0187 Barbell Gym zal 0187 Barbell Gym geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO
Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door 0187 Barbell Gym eenmaal per jaar worden verhoogd.

Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van 0187 Barbell Gym heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij 0187 Barbell Gym.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS
0187 Barbell Gym verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer en in het programma WODAPP, waarin alle deelnemers van 0187 Barbell Gym zijn opgenomen. 0187 Barbell Gym en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan 0187 Barbell Gym te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer 0187 Barbell Gym kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van 0187 Barbell Gym beoordeeld en beslist.

0187 Barbell Gym behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.